Soarchferfier

It Frysk Vervoer Collectief fersoarget elke dei tige spesjalistysk soarchferfier foar soarchynstellingen en partikulieren:

  • Ferfier fan kliïnten mei ûntwikkelingsstoarnissen of ferstanlike beheiningen, as it nedich is ûnder begelieding fan kwalifisearre personiel
  • Ferfier fan kliïnten út de doelgroepen geriatry, kwetsbere âlderen en obesitas
  • Ferfier fan passazjiers yn yndividueel oanpasse rolstuollen

Op oanfraach:

  • Ferfier fan kliïnten mei in 24-oers soarchfraach
  • Ferfier fan groanysk en langduorjend sike bern fan 0 jier ôf op in profesjonele en feilige wize
  • Ferfier fan kliïnten ûnder begelieding fan BIG-registrearre ferpleechkundigen, Fersoargers IG

Oer ús
It Frysk Vervoer Collectief BV (FVC) is op 1 jannewaris 2016 úteinsetten. It rjochtet him benammen op de regionale soarchmerk. Hjirby wol it FVC as sosjale ûndernimming en oanbieder in útsûnderingsposysje ynnimme troch it leverjen fan op maat makke kwalitatyf heechweardige ferfiersprodukten. FVC biedt al har klanten de meast útwurke foarm fan ferfier. Ferfier dat naadleas oanslút op de klantorganisaasje en it libben fan de kliïnten. Artikel 1 fan ús programma fan betingsten ta útfiering fan ferfier seit dêrom: “It FVC hat binnen har opdracht as wichtichste ferantwurdlikheid: It fersoargjen fan feilich en tidich ferfier fan al har passazjiers.”

Út ús ûnderfining en út in soad petearen mei klanten, oanbieders en útfierenden op de soarchmerk docht bliken dat it ferfiersoanbod faak net goed oanslút op dat wat de klant eigentlik wol of ferwachtet. De bekende ynfolling fan persoaneferfier is it bêste wer te jaan as in tinne ferbiningsline tusken it soarchsintrum fan de opdrachtjouwer en it “thús” fan de kliïnt. Dizze ferbiningsline is faak muoilik te behearskjen en foar de klant ûntrochsichtich.

Wat it FVC ûnderskied fan oare persoaneferfiersûndernimmingen is dat dy tinne ferbiningsline plak makket foar in bredere “koker fan soarchferfier”. De aktivere rol fan de fêste sjauffeur (en syn eventuele begelieder) soarget foar in bettere oansluting tusken de soarchferliening fan de opdrachtjouwer en it thús fan de kliïnt. Foar kliïnten mei in 24-oers soarchfraach, dus ék ûnder it ferfier, leveret ús susterorganisaasje Amsterdams Zorg Collectief har BIG-registrearre ferpleechkundigen en Fersoargers IG om de needsaaklik foarbehâlden hannelingen ûnder ús ferfier te boargjen.

Sosjaal ûndernimme

Heldcare. In briedplak. Ynkubator. Dêr waard it sosjaal ûndernimmerskip fan it Fysk Vervoer Collectief en har âldere Amsterdamske suster foar it earst echt beneamd en werkend! De Theory of Change* waard in échte “aha-erlebnis”. We wiene eigentlik altyd al in sosjale ûndernimming west, sûnder it sélf sa te sjen. Hoe koe dat sa? It antwurd is simpel. We hawwe ús nea drok makke om ús DNA. We diene it gewoan op ús manier. Mei-inoar. Sa’t ús gefoel ús ynjout. We fertrouwe elkoar, sûnder it earst bewiisd te krijen. Ús impactclaim waard formulearre, ambisjeus en koersbepalend: “Wy litte nimmen rinne!” It is de reade tried foar de takomst fan ús ûndernimming. Ús ynspanning krige erkenning, ús groeiplan waard útroppen ta winner.

*) De Theory of Change-benadering toetst de teory fan de útfierders – want der is neat sa praktysk as in goede teory!

It Frysk Vervoer Collectief kompenseart syn CO2-útstjit folslein
Wy binne oansletten by de Climate Neutral Group. Wy brûke har tsjinsten om ús float fuortendaliks en folslein duorsumer te meitsjen fia har CO2-compensatie service. Troch in fêste fergoeding te beteljen per liter tankd tank wurdt ús CO2-útstjit fan deselde liter folslein kompenseare. Mei de kompensaasje ynvestearje wy yn ien fan har duorsume klimaatprojekten dy’t earne deselde bedrach fan CO2-reduksje leverje. Elk jier wurde wy hjir automatysk sertifisearre troch de CNG. Uteinlik soargje wy mei dizze kompensaasje sels foar in ynfloed dy’t fierder giet dan it klimaat! Mei ús bydrage oan dizze projekten drage wy ek by oan ‘e Social Development Goals (SDG’s) fan’ e Verenigde Naties.

Mochten jo mei in spesifike ferfiersfraach sitte dy’t jo net samar oan elkenien tafertrouwe? Nim dan frijbliuwend (Sûnder fierdere ferplichtingen) kontakt mei ús op. Mei-inoar komme we der wol út.

Kontakt & bedriuwsgegevens
088 11 64 364
maxkuhner@gmail.com
KvK-nûmer 74656724
P-nûmer 108722
Frysk Vervoer Collectief B.V.
Spillaan 10, 1852 BM Heiloo


Ga hier naar onze andere partners